RTV Veluwezoom nieuws
Gebruik de pijlen links en rechts van deze kop om andere dagen te zien.
Klik op de kleine foto's voor een vergroting
Zoek in het nieuws
   
  
INSPRAAKAVOND: PREVENTIEF WERKEN AAN GEZONDHEID
Gemeentenieuwszaterdag 15 juli 2017 00:00:00
Inwoners ondersteunen en stimuleren bij het maken van gezonde keuzes en gezond gedrag. Dat is de belangrijkste opgave voor de gemeente volgens de nieuwe beleidsnota ‘Positieve en integrale gezondheid in Brummen’. Bij het opstellen van deze nota en de beleidsthema’s zijn sportverenigingen, zorgaanbieders en inwoners geraadpleegd. Tot en met 8 september 2017 kan iedereen reageren. Maandag 4 september vindt in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek een inspraakavond plaats over het nieuwe gezondheidsbeleid. U bent welkom vanaf 19.30 uur.

We willen allemaal zo lang mogelijk in goede gezondheid leven. 79% van de inwoners van Brummen voelt zich gezond (volwassen en ouderenmonitor 2016 GGD NOG). Met preventief gezondheidsbeleid wil de gemeente Brummen de gezondheidsbeleving van de inwoners versterken. Daarbij wil de gemeente aansluiten bij wat mensen zelf kunnen doen om zich langer gezond te voelen en mee te kunnen doen.

Positieve gezondheid is het uitgangspunt voor het nieuwe gezondheidsbeleid. Hierbij staat niet alleen het genezen van ziekte centraal, maar juist wat mensen nodig hebben om zich te kunnen redden in het leven – met al zijn sociale, fysieke en emotionele uitdagingen. We kiezen dan ook voor samenhangend beleid, waarbij we samenwerken met partners als sportverenigingen en zorgaanbieders, ook op het gebied van welzijn. En voor verschillende thema’s die met elkaar samenhangen: lichamelijk gezond & vitaal, mentaal gezond & vitaal en gezonde omgeving. Door partijen en thema’s beter met elkaar te verbinden, willen we gezond gedrag ondersteunen en stimuleren.

Maandag 4 september vindt er een inspraakavond plaats over het nieuwe gezondheidsbeleid in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek, aanvang 19.30 uur. Tot en met 8 september 2017 kan iedereen ook schriftelijk reageren. Dit kan naar het college van B&W, postbus 5, 6970 AA Brummen. Of per e-mail naar Mirjam Dolfing via m.dolfing@brummen.nl. Vermeld hierbij: ‘inspraakreactie nota Positieve en Integrale gezondheid in Brummen’. Ook de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) is gevraagd voor 8 september 2017 een reactie te geven. U vindt de nota op www.brummen.nl onder Bestuur - Meepraten. Alle reacties worden meegenomen in de definitieve nota. Na vaststelling door de gemeenteraad werken we deze verder uit in uitvoeringsplannen.


BEELD 'ANDERSOM' BIJ DE BHOELE TIJDELIJK WEG
Gemeentenieuwszaterdag 15 juli 2017 00:00:00
Donderdag 13 juli is het bronzen beeld naast sporthal De Bhoele in Eerbeek tijdelijk weggehaald. Het beeld krijgt een opknapbeurt.

Het beeld genaamd ‘Andersom’ van Wilna Haffmans zijn twee sportende figuren. De bovenste figuur zit scheef en het laswerk is beschadigd. Mevrouw Haffmans is inmiddels op leeftijd en kan dit niet meer zelf op zich nemen. Daarom is beeldend kunstenaar Monique Bosch er bij betrokken.

Donderdag 13 juli wordt het beeld vanwege de opknapbeurt tijdelijk weggehaald. Bronsgieterij Stijlaart in Tiel werkt aan het herstel en een nieuw patina. De firma Bijvank Bouw knapt de stenen sokkel op. Er komt ook een naambordje bij het beeld. Het is nog niet bekend wanneer het beeld weer teruggeplaatst wordt.


AANKONDIGING DIGITALE INFORMATIEBORDEN
Gemeentenieuwszaterdag 8 juli 2017 21:35:12
Het eerste wat opvalt als je de gemeente Brummen binnenkomt, zijn de gele welkomstborden. Deze zijn bedoeld om evenementen aan te kondigen. De borden zijn verouderd, weinig gevuld en niet meer van deze tijd. Dat vindt ook het college van burgemeester & wethouders. Daarom worden ze weggehaald en voor een deel vervangen door digitale informatieborden waarop zowel evenementen, activiteiten, wegomleidingen als advertenties komen te staan. Tevens worden daarbij ook de plattegrondkasten in onze gemeente vervangen door eigentijdse kasten.

De digitale informatieborden bestaan uit twee panelen. Het bovenste paneel is een tekstpaneel waarop informatie wordt gegeven over activiteiten, evenementen, wegomleidingen en calamiteiten. De gemeente voert de regie over dit paneel. Inwoners en organisatoren kunnen desgewenst bij de gemeente een tekstboodschap aanleveren. Het onderste paneel is grafisch en bestemd voor advertentie doeleinden voor ondernemers. Deze wordt commercieel geëxploiteerd door Suurland Outdoor, de huidige leverancier van de plattegrondkasten. Zij verwacht dat er in onze gemeente markt is voor twee tot drie digitale informatieborden. Binnenkort wordt het traject met Suurland Outdoor gestart en wordt inzichtelijk wanneer en waar de borden komen te staan en op welke wijze inwoners en ondernemers gebruik kunnen maken van deze borden. Bij dit traject wordt meteen de vernieuwing van de huidige plattegrondkasten meegenomen. Deze kasten zijn sinds de eerste plaatsing in 1984 niet meer vervangen en in de loop der jaren beschadigd.

Wethouder Luuk Tuiten (recreatie, toerisme, verkeer en economie) is enthousiast over deze borden. Hij zegt hierover: “De gemeente kan inwoners en bezoekers beter en actueler van informatie voorzien over evenementen, activiteiten en wegomleidingen door gebruik te maken van digitale informatieborden op belangrijke toegangswegen van de gemeente Brummen. Bovendien steunen we de lokale economie omdat hiermee het plaatselijke bedrijfsleven de mogelijkheid krijgt om op een betaalbare wijze, zichtbaar in de gemeente te zijn.”

De borden zijn op afstand en per bord te programmeren, waardoor bijvoorbeeld een evenement of wegomleiding op het ene bord wel en het andere niet zichtbaar is. Burgemeester Alex van Hedel ziet hier in het kader van de openbare orde en veiligheid ook mooie mogelijkheden in. “Zo kunnen de borden straks worden ingezet om ook passanten snel te informeren over openbare orde en veiligheid. Bijvoorbeeld hoe te handelen bij (dreigende) calamiteiten en ongevallen. Door middel van hedendaagse technieken zijn we daarmee in staat om op een hoogwaardige manier met onze inwoners en bezoekers te communiceren,” aldus burgemeester Alex van Hedel.


AANDACHT VOOR DUURZAAM INKOPEN EN ANDERE BESLUITEN RAAD BRUMMEN
Gemeentenieuwszaterdag 8 juli 2017 21:32:05
Houd bij de inkoop van diensten in het sociale domein rekening met duurzaamheid. Die zienswijze gaf de gemeenteraad afgelopen donderdag mee voor de inkoopnota voor 2019 en verder. De gemeente Brummen bereidt deze nota voor samen met Apeldoorn, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. In september buigen de raden van al deze gemeenten zich over de vaststelling van de inkoopnota.

Transformatie beschermd wonen

Naast de inkoopnota kwam tijdens de raadsvergadering de Transformatie-agenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2016-2020 aan de orde. Hierin staan de vijf belangrijkste thema’s die de basis vormen voor regionale werkplannen en lokale inzet. De raad sprak waardering uit voor het gelopen proces, maar er klonken ook wat zorgen over de uitwerking. Overigens werd de Transformatie-agenda unaniem vastgesteld.

Regeling sociale werkvoorziening

Derde bespreekpunt voor de raad was de begrotingswijziging 2017 en de concept begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Delta. IPV en VVD riepen het college via een amendement op om twee scenario’s uit te werken: één voor gezamenlijke opheffing van de GR Delta door de vijf betrokken gemeenten en een tweede scenario over uittreding uit de GR. In beide scenario’s moet de uitvoering van de Wet sociale voorziening zoveel mogelijk lokaal worden ingericht. Het amendement kreeg de volledige steun van de raad. Het college moet de twee scenario’s in november aanbieden aan de raad.

Benoeming en moties

Op de agenda stond verder de benoeming van de heer T. Rutgers uit Voorst tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Archipel. Hij werd met volledige steun van de raad benoemd.
Tot slot boog de raad zich over drie moties. De eerste was van PvdA, CDA en Lokaal Belang. Zij riepen het college op om de hardheidsclausule toe te passen voor inwoners die reizen met PlusOV en bij afstanden tussen de 20 en 25 kilometer te maken krijgen met meerkosten. Wethouder Pierik zegde dit toe, waarna de motie werd ingetrokken. U leest hierover binnenkort meer in GemeenteThuis.
Dan was er een motie van het CDA over vliegbewegingen boven de Veluwe. Burgemeester van Hedel gaf aan te inventariseren welke zorgen hierover bestaan en welke oplossingen mogelijk zijn. Na het zomerreces hoort de raad hier meer over. Een laatste motie ging over de 48 eikenbomen langs het Apeldoorns Kanaal die op de nominatie staan voor kap. De PvdA wilde het college oproepen de bomen eerst te onderzoeken en alleen de zieke bomen te kappen. De motie kreeg alleen steun van PvdA en IPV en niet van de overige vier fracties, zodat zij niet is aangenomen.

Hamerstukken

Verder nam de gemeenteraad een groot aantal besluiten zonder debat. Zoals de vaststelling van de beleidsnota Preventie middelengebruik en verslaving. De raad besloot geen zienswijze in te dienen over de (concept)begrotingen 2018 van een aantal samenwerkingsverbanden, te weten de veiligheidsregio (VNOG), Omgevingsdienst OVIJ, de regio Stedendriehoek en de Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV). Voor de conceptprogrammabegroting van de GGD volgde wel een zienswijze: de raad verwacht dat, wanneer de instroom van statushouders daalt naar het niveau van voor 2016, de kosten voor de zorg aan statushouders weer vanuit het reguliere budget van de GGD gefinancierd worden.


NIEUWE STAP 3E DEELGEBIED ELZENBOS
Gemeentenieuwszaterdag 8 juli 2017 21:30:03
Tien woningen ten zuiden van de Elzenbosweg. Dat moet het ontwerpbestemmingsplan Elzenbos, Nieuwe Erven mogelijk maken. Het plan ligt tot en met donderdag 10 augustus ter inzage. Dinsdag 11 juli is er een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan. Belangstellenden zijn van harte welkom om dan tussen 18.00 en 20.30 uur binnen te lopen in het gemeentehuis voor meer informatie.

Nieuwe Erven maakt deel uit van nieuwbouwwijk Elzenbos in het dorp Brummen. De eerste fase met 133 woningen en een parkzone is gereed, de bouw van het tweede deelgebied loopt. Hier komen 35 woningen en een scholencluster. Nieuwe Erven is het derde deel.

Nieuwe Erven ligt tussen de Elzenbosweg, de provinciale weg N348, deelgebied 1 en een meidoornhaag. Oorspronkelijk zouden hier honderden woningen komen. Door veranderende omstandigheden in de markt is het woningprogramma aangepast naar 10 woningen op vrije kavels. Uit onderzoek naar de woningbehoefte blijkt dat er vraag is zulke woningen.
Naast 10 woningen komt er in deelgebied III een woonzorgcomplex met dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

De nieuwe invulling van het gebied, met veel minder woningen dan gepland, past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom moet dit worden herzien. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan is in lijn met het Visie-document Verkaveling en Beeldkwaliteit dat eerder is opgesteld voor het gebied.


UW MENING GEVRAAGD OVER 'LAGE INKOMENS EN FINANCIëLE PROBLEMEN'
Gemeentenieuwszaterdag 8 juli 2017 21:26:56
Wij gaan nieuwe spelregels (beleid) maken over bijdragen aan personen en gezinnen die met een laag inkomen moeten rond komen of financiële problemen hebben. Ook het bestrijden van problemen die kinderen ondervinden wanneer ze opgroeien in gezinnen met een krappe beurs, maakt onderdeel uit van het nieuw op te stellen beleid. Voordat het college de nieuwe uitgangspunten en regels opschrijft, verzamelt het allerlei informatie. Zo wil het gemeentebestuur óók weten hoe haar inwoners aankijken tegen de wijze waarop de gemeente mensen met een laag inkomen kan helpen en ondersteuning kan bieden als er sprake is van financiële problemen.

Daarom worden een aantal vragen over deze onderwerpen gesteld aan de 879 leden van het inwonerspanel Brummen Spreekt. De vragenlijst is deze week verzonden en tot en met 6 augustus kan de vragenlijst ingevuld worden. Wilt u uw mening laten horen maar bent u nog géén panellid van Brummen Spreekt? Dan kunt u zich hiervoor eenvoudig gratis aanmelden via de speciale website www.brummenspreekt.nl. Enkele dagen na uw aanmelding krijgt u de vragen dan toegestuurd.

De gemeente Brummen neemt het inwonerspanel serieus en betrekt inwoners graag bij belangrijke vraagstukken. Bijvoorbeeld als het om lage inkomens en schuldhulpverlening. Belangrijke onderwerpen waarvan het gemeentelijk beleid dit najaar wordt geactualiseerd. Het huidige beleidsplan minimabeleid is namelijk verlopen. Dat geldt ook voor het beleid rondom schuldhulpverlening. Bij het opstellen en vaststellen van het nieuwe integrale beleid op dit gebied wil het gemeentebestuur goed aansluiten bij de behoeften van de mensen die gebruik maken van deze voorzieningen. Maar ook wil de gemeente weten of voor dit beleid ook breed draagvlak is binnen de samenleving. Daarom worden deze thema’s gepeild onder alle inwoners via Brummen Spreekt. Het nieuwe integrale beleid treedt vanaf het nieuwe jaar in werking.
Inwonerspanel

Het inwonerspanel Brummen Spreekt bestaat sinds eind 2014 en telt inmiddels 879 panelleden. Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan zich hiervoor aanmelden. Ongeveer viermaal per jaar kan het panellid zijn of haar mening geven over een actueel onderwerp. Bent u nog geen lid van het inwonerspanel? Schrijf u dan nu in. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het gespecialiseerde en onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem uit Zutphen. Deelnemers kunnen er daarom op vertrouwen dat de gegevens uitsluitend voor ‘Brummen Spreekt’ worden gebruikt en nooit aan anderen worden verstrekt. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem. Inwoners die niet beschikken over een computer, kunnen zich bij dit bureau melden om toch mee te doen aan het panel. Zij krijgen dan de vragenlijst per post toegestuurd.


OP WEG NAAR ENERGIENEUTRAAL
Gemeentenieuwszaterdag 8 juli 2017 21:22:02
Energieneutraal in 2030, dat is de ambitie van de gemeente Brummen. Dit vraagt onder andere om duurzame woningen en gebouwen. Twee nieuwe regelingen moeten hieraan een bijdrage leveren: een Stimuleringslening voor duurzame maatregelen bij nieuwbouw en een Duurzaamheidslening voor energiebesparende maatregelen bij bestaande woningen.

De Stimuleringslening is een laagdrempelige en financieel gunstige regeling om geld te lenen voor (grootschalige) verduurzamende maatregelen aan nieuwe gebouwen. Denk aan isolatiemaatregelen, HR++glas, warmtepomp of zonnepanelen. Het kan hierbij gaan om woningen, maar ook andere gebouwen. Bijvoorbeeld een sportcomplex, bedrijfspand of appartementengebouw. Iedereen die kiest voor duurzaam bouwen kan een beroep doen op de regeling. Van particulieren met een nieuwbouwwoning tot sportverenigingen, stichtingen, bedrijven, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties.

Met alleen duurzame nieuwbouw zijn we er niet. Om de ambitie van energieneutraal te realiseren, zijn energiebesparende maatregelen bij bestaande woningen nodig. Met de Duurzaamheidslening willen we woningeigenaren stimuleren om bijvoorbeeld hun huis te isoleren. Dat levert hen ook direct voordeel op: een lagere energierekening, meer wooncomfort en vaak een aangenamer binnenklimaat. De Duurzaamheidslening heeft een lage rente en aantrekkelijke voorwaarden. Ook huurders en klein verhuurders kunnen van deze regeling gebruik maken.

De uitvoering van beide regelingen brengen we onder bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Deze fondsenbeheerder is opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met als doel: het verbeteren van de kwaliteit van woningen, woonomgeving en maatschappelijk vastgoed. Voor de Stimuleringsregeling brengen we voor de komende 10 jaar € 500.000 onder bij het fonds, voor de Duurzaamheidslening € 1.000.000. Doordat de leningen in de loop der tijd worden afgelost, houdt het fonds zichzelf in stand.


INVESTERING IN BOOMSTRUCTUUR APELDOORNSEWEG MET AANPLANT 117 BOMEN
Gemeentenieuwszaterdag 8 juli 2017 21:18:55
De bomen langs de Apeldoornse- en Dierenseweg vormen een belangrijk groene structuur voor de gemeente Brummen. Na het graven van dit stuk kanaal in 1868 is deze boomstructuur aangelegd om onder andere schaduw te geven op de weg. Diverse delen van de boomstructuur langs het kanaal zijn in het verleden al eens vervangen. Het gedeelte tussen de Kanaalweg en Boerenstraat is er nu slecht aan toe. In dit deel zijn de laatste decennia veel gaten gevallen. Om de boomstructuur voor de toekomst duurzaam in stand te houden investeert de gemeente in de aanplant van 117 nieuwe bomen. Zo kunnen ook de toekomstige generaties genieten van dit groene lint.

Vanwege de omvang van de boomstructuur valt deze onder de wet Natuurbescherming (voorheen Boswet). Dat betekent dat de gemeente moet zorgdragen voor de duurzame instandhouding van de boom-structuur. Ook de eerder uitgevallen bomen moeten dus herplant worden. Op dit deel langs het kanaal staan nog 48 oude bomen. Uit onderzoek blijkt dat 30 bomen zo slecht zijn dat ze op korte termijn gekapt moeten worden of dat er intensief onderhoud nodig is om de veiligheid te waarborgen.

Het moment van vervangen van een laan is altijd een lastig keuze; het zijn tenslotte markante bomen van 150 jaar oud. Zo’n beslissing is gebaseerd op meerdere afwegingen. Veel van de bomen zijn al aan het afsterven. Doordat de bomen langs een zeer drukke weg staan is ten eerste het veiligheidsrisico groot. Daarnaast zijn de onderhoudskosten van deze bomen de afgelopen jaren al sterk toegenomen. Vanwege deze toenemende veiligheidsrisico’s worden de bomen al langere tijd jaarlijks gecontroleerd.

Om een nieuwe laan met mooie rechte bomen te krijgen wordt het tracé in een stuk vervangen, zodat de bomen samen opgroeien naar het licht. Dat betekent dat ook de 18 bomen die nog redelijk tot goed zijn moeten wijken voor de jonge laan van 117 bomen. De gemeente begrijpt dat mensen moeite hebben met de kap van deze oude bomen. Een boom plant je niet alleen voor je zelf, maar met name voor de toekomstige generaties. Net als 150 jaar geleden. Over 10 jaar is er alweer een duidelijk beeld van een mooie jonge laan.

De oude bomen zijn vroeger aangeplant langs een zandpad. Nu staan ze strak tegen het asfalt aan en zorgen ze voor schade aan de fundering van de weg. Dat is ook een reden om er voor te kiezen om de bomen nu te kappen zodat we in dezelfde periode ook de geplande asfaltwerkzaamheden en reparaties kunnen uitvoeren. De nieuwe bomen komen verder van de weg af te staan waardoor schade aan de weg in de toekomst beperkt blijft. Bovendien is dat veiliger voor het verkeer. Bijkomend voordeel is dat er ruimte vrijkomt voor een houten vangrail mocht hier in de toekomst voor gekozen worden. De uitvoering vindt tegelijkertijd plaats met de aanpassing van de bruggen. Hier hebben beide projecten profijt van.

Ook is er aandacht voor de flora- en fauna op het traject. Onderzoek hiernaar loopt al 1,5 jaar. Hieruit blijkt dat er veel vleermuizenactiviteiten zijn, maar dat er geen belemmeringen zijn voor het herstel van de laan. De routefunctie komt niet in gevaar door de bomen aan de overzijde van het kanaal. Om de natuur-waarde te verhogen is er gekozen om inlandse eiken te planten. Deze dragen tot wel 2 maal meer bij aan de biodiversiteit dan de huidige Amerikaanse eiken. Een nieuwe laan met inlandse eik draagt daarmee bij aan het versterken van het leefgebied van de vleermuis.

Kijk op www.brummen.nl voor een overzichtskaart van het tracé. Wilt u meer informatie of een toelichting op locatie? Neem contact met ons op via ons algemene nummer 0575-568 233 of mail naar beheer@brummen.nl. We inventariseren of er belangstelling is voor deze toelichting ter plaatse. Daar wordt dan binnenkort een datum voor geprikt.


GEMEENTE INVESTEERT IN BOOMSTRUCTUUR APELDOORNSEWEG MET AANPLANT 117 BOMEN
Gemeentenieuwsvrijdag 7 juli 2017 18:26:54
Brummen/Eerbeek – De bomen langs de Apeldoornse- en Dierenseweg vormen een belangrijk groene structuur voor de gemeente Brummen. Na het graven van dit stuk kanaal in 1868 is deze boomstructuur aangelegd om onder andere schaduw te geven op de weg. Diverse delen van de boomstructuur langs het kanaal zijn in het verleden al eens vervangen. Het gedeelte tussen de Kanaalweg en Boerenstraat is er nu slecht aan toe. In dit deel zijn de laatste decennia veel gaten gevallen. Om de boomstructuur voor de toekomst duurzaam in stand te houden investeert de gemeente in de aanplant van 117 nieuwe bomen. Zo kunnen ook de toekomstige generaties genieten van dit groene lint.

Vanwege de omvang van de boomstructuur valt deze onder de wet Natuurbescherming (voorheen Boswet). Dat betekent dat de gemeente moet zorgdragen voor de duurzame instandhouding van de boomstructuur. Ook de eerder uitgevallen bomen moeten dus herplant worden. Op dit deel langs het kanaal staan nog 48 oude bomen. Uit onderzoek blijkt dat 30 bomen zo slecht zijn dat ze op korte termijn gekapt moeten worden of dat er intensief onderhoud nodig is om de veiligheid te waarborgen.

Afweging
Het moment van vervangen van een laan is altijd een lastig keuze; het zijn tenslotte markante bomen van 150 jaar oud. Zo’n beslissing is gebaseerd op meerdere afwegingen. Veel van de bomen zijn al aan het afsterven. Doordat de bomen langs een zeer drukke weg staan is ten eerste het veiligheidsrisico groot. Daarnaast zijn de onderhoudskosten van deze bomen de afgelopen jaren al sterk toegenomen. Vanwege deze toenemende veiligheidsrisico’s worden de bomen al langere tijd jaarlijks gecontroleerd.

Om een nieuwe laan met mooie rechte bomen te krijgen wordt het tracé in een stuk vervangen, zodat de bomen samen opgroeien naar het licht. Dat betekent dat ook de 18 bomen die nog redelijk tot goed zijn moeten wijken voor de jonge laan van 117 bomen. De gemeente begrijpt dat mensen moeite hebben met de kap van deze oude bomen. Een boom plant je niet alleen voor je zelf, maar met name voor de toekomstige generaties. Net als 150 jaar geleden. Over 10 jaar is er alweer een duidelijk beeld van een mooie jonge laan.

Integraal werken
De oude bomen zijn vroeger aangeplant langs een zandpad. Nu staan ze strak tegen het asfalt aan en zorgen ze voor schade aan de fundering van de weg. Dat is ook een reden om er voor te kiezen om de bomen nu te kappen zodat we in dezelfde periode ook de geplande asfaltwerkzaamheden en reparaties kunnen uitvoeren. De nieuwe bomen komen verder van de weg af te staan waardoor schade aan de weg in de toekomst beperkt blijft. Bovendien is dat veiliger voor het verkeer. Bijkomend voordeel is dat er ruimte vrijkomt voor een houten vangrail mocht hier in de toekomst voor gekozen worden. De uitvoering vindt tegelijkertijd plaats met de aanpassing van de bruggen. Hier hebben beide projecten profijt van.

Biodiversiteit

Ook is er aandacht voor de flora- en fauna op het traject. Onderzoek hiernaar loopt al 1,5 jaar. Hieruit blijkt dat er veel vleermuizenactiviteiten zijn, maar dat er geen belemmeringen zijn voor het herstel van de laan. De routefunctie komt niet in gevaar door de bomen aan de overzijde van het kanaal. Om de natuurwaarde te verhogen is er gekozen om inlandse eiken te planten. Deze dragen tot wel 2 maal meer bij aan de biodiversiteit dan de huidige Amerikaanse eiken. Een nieuwe laan met inlandse eik draagt daarmee bij aan het versterken van het leefgebied van de vleermuis.

Meer informatie?
Kijk op onze website voor een overzichtskaart van het tracé. Wilt u meer informatie of een toelichting op locatie? Neem contact met ons op via ons algemene nummer 0575-568 233 of mail naar be-heer@brummen.nl. We inventariseren of er belangstelling is voor deze toelichting ter plaatse. Daar wordt dan binnenkort een datum voor geprikt.


RECTIFICATIE: INZAGETERMIJN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EERBEEK
Gemeentenieuwszondag 2 juli 2017 12:23:25
e einddatum voor de inzagetermijn voor het ontwerpbestemmingsplan voor Eerbeek en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder is drie weken later en loopt nu tot en met 10 augustus 2017. Dit komt omdat in de oorspronkelijke publicatietekst vergeten is om expliciet de PlanMer te benoemen als document dat ter visie ligt. Dit betekent dat het inloopspreekuur in Eerbeek dus ook drie weken langer duurt. Kortom: iedereen heeft nog volop gelegenheid zich te laten informeren over de ontwerpenbesluiten die nu ter inzage liggen en eventueel zienswijzen daarover in te dienen.

Heeft u afgelopen periode al een zienswijze ingediend? Dan hoeft u deze niet opnieuw in te dienen. Bij de behandeling van de zienswijzen worden de reeds ingediende zienswijzen uiteraard meegenomen.


   
       

Copyright 2000-2017 RTV Veluwezoom.
Alle rechten voorbehouden.
Heb je een probleem met deze pagina:
Mail de webmaster!